Výnimka 2004

Na začiatok ] Hore ] Výnimka2009 ] Výnimka 2006 ] Výnimka 2005 ] [ Výnimka 2004 ] Výnimka 2003 ] Oprávnenia ČSP ]

 

 

       Odbor ochrany prírody a krajiny        

                                              Bratislava 10.8.2004

                                              Číslo: 1665/523/04-5.1

                                              Vybavuje: Kvaššay

  

R o z h o d n u t i e

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 65 ods. 1 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti Slovenského horolezeckého spolku James, Junácka 6, 832 80 Bratislava, zastupovaného Horolezeckým klubom Direct Bytča (ďalej len "žiadateľ“)  zo dňa 3.5.2004,  v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

 

p o v o ľ u j e   v ý n i m k u

 

zo zákazov ustanovených § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“). Výnimkou sa povoľuje členom JAMES a členom UIAA s platným členstvom vykonávať horolezeckú činnosť na nasledovných lokalitách a za dodržania časových limitov a počtu osôb prítomných v jeden deň na jednotlivých lokalitách:

 

NPR Manínska tiesňava:

           

Veľký Manín

       Odpočívadlo: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

       Skala nad lúkou: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (6 osôb/deň)

                   Gotická stena spodná: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (6 osôb/deň)
                   Gotická stena horná: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (6 osôb/deň)
                   Gastonka: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

                   Peklo: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

                   Černokňažník: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

                    Pekelná: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

                    Posledná: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

 

Malý Manín

                   Slnečné steny: od 1.9. – 31.10.2004 (4 osoby/deň)

                    Manínska stráž: od 1.9. – 31.10.2004 (4 osoby/deň)

                    Stratené veže: od 1.9. – 31.10.2004 (4 osoby/deň)

                    Verdonský múr (16): od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

                    Ostrá: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

 

            PR Kostolecká tiesňava: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

 

PP Bosmany: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

 

PP Prečínska skalka: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

 

NPR Súľovské skaly

 

            Jablonové-Javor

Tabuľa: od dátumu právoplatnosti výnimky. – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

Veža nad ohniskom: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

Školská veža: od dátumu právoplatnosti výnimky – 31.12.2004 (4 osoby/deň)

 

Podmienky rozhodnutia v zmysle § 82 ods. 12 zákona:

 

1.             Výnimka sa vzťahuje len na vykonávanie horolezeckého a skalolezeckého výstupu a pohyb mimo vyznačených turistických alebo náučných chodníkov - len po existujúcich prístupových chodníkoch k jednotlivým lezeckým objektom.

2.             Žiadateľ oboznámi svojich členov so všetkými podmienkami výnimky v internom časopise Jamesák a na www stránkach SHS JAMES a všetkých ostatných horolezeckých klubov, ktoré zastrešuje, ak majú vytvorené vlastné www stránky.

3.             Žiadateľ zabezpečí označenie všetkých skalolezeckých objektov („skaliek“) povolených výnimkou priamo v teréne textovými tabuľami, na ktorých bude uvedený názov objektu, skalolezeckých ciest, podmienky výnimky a časové obmedzenie skalolezeckej činnosti na uvedenom objekte. Podrobnosti o technickom vyhotovení budú konzultované so ŠOP SR Správou CHKO Strážovské vrchy. Ostatné objekty, na ktorých sú istiace body a nie sú uvedené v 1. bode podmienok, budú označené textovou tabuľou s nápisom „celoročný zákaz vykonávať skalolezeckú činnosť“.

4.              Účastníci horolezeckých a skalolezeckých výstupov sa v teréne na vyzvanie pracovníkov orgánov a organizácii ochrany prírody preukážu platným členským preukazom a dokladom totožnosti.

5.             Návšteva uvedených lokalít bude dopredu oznámená na ŠOP SR - Správu CHKO Strážovské vrchy na e-mailovú adresu: pepich@sopsr.sk, resp. v nutnom prípade na č.tel.: 042/4322802, kde bude nahlásený plánovaný dátum skalolezeckej činnosti a mená jednotlivých účastníkov.

 

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú povolením tejto výnimky nedotknuté.

 

            Výnimka platí do 31.12.2004.

 

Pracovníci ŠOP SR - Správa CHKO Strážovské vrchy, ktorí majú podľa § 79 zákona oprávnenia členov stráže prírody, sú podľa § 77 ods. 1 písm. b) zákona oprávnení dozerať na dodržiavanie podmienok tohto rozhodnutia.

  

Odôvodnenie:

 Listom dňa 3.5.2004 požiadal žiadateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody a krajiny (ďalej len "ministerstvo") o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom, spočívajúcej v umožnení v umožnení vykonávať horolezeckú činnosť pre oblasti: Čierny potok, Tiesňava, Skaly pod hradom, Javor, Brada, Hrabové, Hričovské Podhradie.

Dňa 3.11.2003 bol na ministerstvo doručený list združenia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ktorým požiadalo, aby bolo v zmysle § 82 ods. 3 zákona upovedomené o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom a ktoré sa dotýkajú udeľovania výnimiek z ochrany druhov alebo území. Na jeho základe ministerstvo listom č. 1665/523/04-5.1 – RPS zo dňa 4.5.2004 upovedomilo Ochranu dravcov na Slovensku aj o predmetnom konaní. Ochrana dravcov na Slovensku listom dňa 13.5.2004 oznámila svoju účasť v konaní žiadateľa.

K žiadosti zaslala  odborné stanovisko ŠOP SR - Správa CHKO Strážovské vrchy listom č. CHKO SV/219/2004 dňa 7.6.2004.

S podkladmi rozhodnutia boli žiadateľ a Lesoochranárske zoskupenie VLK oboznámení listom č. 1665/523/04-5.1 zo dňa 13.7.2004. Žiadateľ sa k nim v stanovenej lehote nevyjadril.

Ochrana dravcov na Slovensku odpovedala listom dňa 3.8.2004 a v ňom vyjadrilo súhlas s predloženými podkladmi, ale navrhlo žiadateľovi zdôrazniť  skutočnosti, ktoré je povinný rešpektovať:

1.                           Zakazuje sa akékoľvek táborenie, stanovanie, bivakovanie, ponechávanie odpadkov, zakladanie ohňa, zbierať rastliny vrátane ich plodov. Ďalej sa zakazuje chytať, zraňovať, usmrtiť živočíchy a rušiť ich v prirodzenom vývine a rušiť pokoj a ticho v NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany, PP Prečínska skalka, NPR Súľovské skaly a v ich ochranných pásmach. Táborenie, stanovanie, bivakovanie a zakladanie ohňa je možné len na vyhradených miestach (prioritne v ubytovacích zariadeniach obcí).

2.                           Pri sústavnom porušovaní týchto podmienok členmi SHS JAMES a UIAA, bude horolezecká a skalolezecká činnosť vo všetkých uvedených lokalitách s 5. stupňom ochrany zakázaná a výnimka sa v budúcnosti udeľovať nebude.

Ministerstvo vo výrokovej časti rozhodnutia upozorňuje žiadateľov, že povolením výnimky ostávajú nedotknuté osobitné predpisy aj ostatné ustanovenia zákona. O zmene, zrušení, predĺžení platnosti a strate platnosti rozhodnutia hovorí § 89 zákona.

Horolezecká činnosť negatívne vplýva na faunu chránených území. Neumožňuje zmenu statického populačného trendu na trend rastúci, predovšetkým u kriticky ohrozených druhov dravcov, ktoré sú historickými hniezdičmi v týchto lokalitách, ale súčasná frekventovaná horolezecká činnosť neumožňuje ich opätovný návrat.

Predmetné chránené územia sú využívané turistami. Nachádza sa tu dobrá sieť turistických náučných chodníkov. Z tohto dôvodu aj úplné vylúčenie horolezectva z tejto oblasti, by neprinieslo radikálny zvrat v podmienkach pre faunu.

Vzhľadom na to, že obmedzenou horolezeckou činnosťou za súčasného dodržiavania podmienok rozhodnutia nedôjde k narušeniu týchto chránených území, rozhodlo ministerstvo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ministerstvo žiadateľa upozornilo, že povolením výnimky ostávajú nedotknuté osobitné predpisy (napr. povolením výnimky nie sú dotknuté vlastnícke vzťahy), ako aj ostatné ustanovenia zákona.

 

Poučenie:

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

  

RNDr. Anna Jusková

   riaditeľka odboru

 

Rozhodnutie dostanú:

1.          Horolezecký klub Direct Bytča, 014 01 Bytča

2.          Ochrana dravcov na Slovensku, Sekurisova 16, 841 02 Bratislava

 

 Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie:

  1. Krajský úrad životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
  2. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie A.Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica
  3. ŠOP SR - Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica
  4. SIŽP - inšpektorát ŽP, odbor IOPaK, Legionárska 5, P.O.Box 163, 012 05 Žilina

horizontal rule

HK MANÍN  Centrum  900/99  Považská Bystrica 01701   ( 0905  331980   * klub@hkmanin.sk