Výnimka 2006

Na začiatok ] Hore ] Výnimka2009 ] [ Výnimka 2006 ] Výnimka 2005 ] Výnimka 2004 ] Výnimka 2003 ] Oprávnenia ČSP ]

 

Lezenie na Maníne, Kostolci, Bosmanoch a Prečíne

NPR Manínska tiesňava, NPR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany a v PP Prečínska skalka

Po ročnom maratóne, rokovaniach, diskusiách je na svete rozhodnutie týkajúce sa horolezeckej činnosti na Maníne, Kostolci, Bosmanoch a Prečíne. Jeho platnosť je do 31. 12. 2008. Výnimka je pre nás prísna, ale jej nedodržovanie môže spôsobiť úplný zákaz lezenia v týchto oblastiach. Preto žiadame všetkých horolezcov, aby si jej znenie preštudovali a prísne ju dodržiavali. Uvádzame ju v plnom znení. Výnimka bude publikovaná aj v Jamesáku 2/2006.

ROZHODNUTIE

V Trenčíne, 3. 1. 2006

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, odbor ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 67 písm. i/ zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava ďalej len "žiadateľ") zo dňa 18. 2. 2005 a rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.j.2186/804/05-5.1 zo dňa 19.10.2005, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov povoľuje výnimku zo zákazu ustanovenom v § 16 ods. 1 písma. a/ zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") v znení § 14 ods. 1 písm. d/ zákona (vykonávať horolezeckú športovú činnosť v území s 5. stupňom ochrany) v území NPR Manínska tiesňava, NPR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany a v PP Prečínska skalka. V súlade s § 82 ods. 12 zákona sa stanovujú nasledovné podmienky tohto rozhodnutia:

1. Horolezecká športovú činnosť sa povoľuje vykonávať len v presne určených častiach chránených území v rozsahu a s časovým obmedzením nasledovne:

NPR Manínska tiesňava

Veľký Manín

Skala nad lúkou - celoročne

Gastonka - celoročne

Stena černokňažníkov - celoročne

Gotická stena - spodná časť - celoročne

Gotická stena - horná časť - od 1. 7. do 31. 12.

Pekelná stena - od 1.7. do 31.12.

Malý Manín

Manínska stráž - západná aj východná stena - od 1.9. do 31.10.

Slnečné steny - od 1.9. do 31.12.

Stratené veže - od 1.9. do 31.12.

Verdon - od 1.1. do 31.5. s obmedzením maximálne 10 osôb, od 1.6. do 31.12. bez obmedzenia počtu osôb

Ostrá - od 1.7. do 31.12.

 

PR Kostolecká tiesňava

horolezecká činnosť sa povoľuje vykonávať celoročne na rebre č. III, na hlavnej časti len v období od 1.7. do 31.12.

 

PP Bosmany

horolezecká činnosť sa povoľuje vykonávať od 1.7. do 31.12.

PP Prečínska skalka

horolezecká činnosť sa povoľuje vykonávať od 1.7 do 31.12.

2. Výnimka je platná pre horolezcov organizovaných v Slovenskom horolezeckom spolku (SHS) JAMES ("žiadateľ"), zároveň platí aj pre platných členov horolezeckých organizácií UIAA.

3. Všetky ostatné lezecké cesty (t.j. vo výnimke neuvedené) sú pre lezenie uzavreté. To znamená, že žiadne z lezeckých ciest neuvedených vo výnimke nesmú byť propagované žiadateľom ani jeho horolezeckými klubmi.

4. Členovia SHS JAMES budú s plným znení výnimky oboznámení v internetovom časopise Jamesák a na www stránkach SHS JAMES, vo všetkých ostatných horolezeckých kluboch, ktoré zastrešuje (ak tieto majú zriadené svoje www stránky). Členovia zároveň budú oboznámení o uzavretí ostatných lezeckých ciest. Upovedomení o podmienkach tejto výnimky budú aj členovia horolezeckých organizácií UIAA na ich www stránke (ako informácia pre všetkých zahraničných návštevníkov, ktorí plánujú v dotknutých územiach vykonávať horolezeckú športovú činnosť).

5. Zakázané je nočné lezenie a lezenie za súmraku.

6. Žiadateľ zabezpečí, aby boli v teréne jasne vyznačené uzavreté lezecké cesty, ako aj tie, na ktorých je lezenie časovo obmedzené.

7. V prípade výskytu chránených druhov na niektorej z lezeckých trás je žiadateľ povinný o tom upovedomiť orgán ochrany prírody a okamžite zastaviť na nej svoju činnosť (§ 35 zákona).

8. Výnimka je platná do 31.12. 2008.

Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

 Odôvodnenie: Dňa 18.2.2005 bola na Krajský úrad životného prostredia v Trenčine, odbor ochrany prírody a krajiny doručená žiadosť žiadateľa o vydanie výnimky zo zákazov podľa § 16 ods. 1 písm. a/ zákona v znení § 14ods. 1 písm. d/ zákona v súvislosti s plánovanou horolezeckou činnosťou v NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany, PP Prečínska skalka a NPR Súľovské skaly. Rozhodnutím č.j. KÚ ŽP/2005/00293-011/Kč zo dňa 13.5.2005 Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne vyhovel predloženej žiadosti žiadateľa v plnom rozsahu a povolil vykonávanie horolezeckej činnosti v záujmových chránených územiach. Proti vydanému rozhodnutiu sa odvolalo občianske zduženie Ochrana dravcov na Slovensku, ktoré sa v súlade s § 82 zákona stalo účastníkom predmetného správneho konania. Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len "MŽP SR") č.j. 2186/804/OS-5.1 zo dňa 19.10.2005 bolo predmetné rozhodnutie zrušené a vec bola vrátená Krajskému úradu životného prostredia v Trenčíne na nové prejednanie a rozhodnutie.

 Vzhľadom na skutočnosť, že v rozhodnutí MŽP SR sa ako jeden z dôvodov uvádza porušenie § 7 zákona 71/1967 Zb, o správnom konaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s rozhodnutím vo veci povolenia horolezeckej činnosti v NPR Súľovské skaly, na vydanie ktorého je príslušný Krajský úrad životného prostredia v Žiline, Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne odstúpil predmetnú žiadosť v uvedenej časti listom zo dňa 24. 11. 2005 Krajskému úradu životného prostredia v Žiline - o uvedenej skutočnosti bol žiadateľ informovaný na ústnom pojednávaní.

 Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne predmetné rozhodnutie MŽP SR obdržal dňa 8.11.2005 a pozvánkou zo dňa 9. 11. 2005 zvolal v zmysle § 21 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov opätovné prejednanie žiadosti žiadateľa. Predmetného ústneho pojednávania, ktoré sa uskutočnilo dňa 1.12.2005 na Obvodnom úrad životného prostredia v Považskej Bystrici sa zúčastnili okrem Lesoochranárskeho zoskupenia VLK všetci účastníci správneho konania ako aj miestne príslušná odborná organizácia ochrany prírody, ktorou je ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy.

 Z ústneho pojednávania bola vypracovaná zápisnica, ktorá bola na záver prečítaná a na znak súhlasu podpísaná všetkými zúčastnenými. Súčasť zápisnice okrem prezenčnej listiny tvoria aj písomné stanoviská účastníkov konania a odbrnej organizácie ochrany prírody a krajiny.

 Vzhľadom na skutočnosť, že orgán ochnany prírody a krajiny pri svojej rozhodovacej činnosti do veľkej miery čerpá z odborného staaoviska Správy CHKO, považoval za nevyhnuté, aby bolo stanovisko odbornej organizácie podpísané aj jej riaditeľom. Z uvedeného dôvodu požiadal orgán ochrany prírody a krajiny pracovníkov Správy CHKO o zaslanie originálu odborného stanoviska podpísaného riaditeľom Správy s označením odtlačku pečiatky v lehote do 3 pracovných dní od ústneho pojednávania (na zabezpečenie zásady objektívnosti správneho konania Krajský úrad životného prostredia požiadal pracovníkov Správy CHKO, aby originál stanoviska nebol v rozpore s ich písomným stauoviskom odovzdanom na ústnom pojednávaní a neobsahoval informácie, resp. podmienky, ktoré by boli nad rámec toho, čo bolo prezentované na ústnom pojednávaní).

 Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu ústneho pojednávania došlo k dohode o rozsahu a časovom obmedzení vykonávania horolezeckej činnosti v dotknutom území medzi všetlcými zúčastnenými, orgán ochrany prírody a krajiny rozhodol v súlade s touto dohodou tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Zároveň dňa 6.12.2005 zaslal zápisnicu aj Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK, ktoré sa na ústnom pojednávaní nezúčastnilo, ale v zmysle § 82 zákona má taktiež postavenie účastníka tohto správneho konania. Súčasne Krajský úrad životného prostredia vyzval toto občianske združenie, aby svoje prípadné pripomienky prezentovalo v termíne do 15.12.2005. Orgán ochrany prírody a krajiny do uvedeného termínu žiadne pripomienky a námety od Lesoochranárskeho združenia neobdržal, t.j. považuje závery obsiahnuté v zápisnici z íistneho pojednávania z ich pohľadu za akceptované.

 Podmienky tohto rozhodnutia boli stanovené v súlade s odbornými stanoviskami Správy CHKO, ako aj v súlade so zápisnicou z ústneho pojednávania.

 Orgán ochrany prírody zároveň žiadateľa upozornil, že všetky ostatné ustanovenia zákona ostávajú nedotknuté, čo v znamená napr.:

 - ak to budú vyžadovať záujmy ochrany prírody a krajiny, môže orgán ochrany prírody v súlade s § 89 ods. 1 zákona toto rozhodnutie z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania zmenit',

 - v súlade s § 16 ods. 1 písm. a/ zákona v znení § 14 ods. 1 písm. d/ zákona sa zakazuje v predmetných územiach táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň; podľa § 16 ods. 1 písm. g/ sa zakazuje chytať a loviť živočíchy; podľa § 16 ods. 1 písm. f/ zákona sa zakazuje rušiť pokoj a ticho,

 - podľa § 35 ods. 7 zákona kto nájde chorého, poraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v prírodnom prostredí je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie orgánu ochrany prírody,

 - § 89 zákona presne stanovuje, v ktorých prípadoch môže správny orgán ochrany prírody z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania rozhodnutie zrušiť

 - podľa § 75 ods. 1 písm. b/ zákona je stráž prírody oprávnená kontrolovať dodržiavanie zákona ako aj rozhodnutí vydaných na jeho základe.

 

horizontal rule

HK MANÍN  Centrum  900/99  Považská Bystrica 01701   ( 0905  331980   * klub@hkmanin.sk