Výnimka 2005

Na začiatok ] Hore ] Výnimka2009 ] Výnimka 2006 ] [ Výnimka 2005 ] Výnimka 2004 ] Výnimka 2003 ] Oprávnenia ČSP ]

 

Wat is het beste roulette system voor jou? Of de beste black jack strategie? Bezoek GokImperium.com om meer te leren over deze belangrijke onderwerpen om je spel te verbeteren.

 

 

Č.j.: KUŽP/2005/00293-011/Kč                                                            V Trenčíne, 13.5.2005

Vybavuje: Ing. Kočická

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E

 

 

     Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, odbor ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 67 písm. i/ zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 18.2.2005 v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

p o v o ľ u j e   v ý n i m k u

 

zo zákazu ustanovenom v 

·      § 16 ods. 1 písm. a/ zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v znení § 14 ods. 1 písm. d/ zákona (vykonávať horolezeckú športovú činnosť v území s 5. stupňom ochrany) v území

NPR Manínska tiesňava, NPR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany, PP Prečínska   skalka a v  NPR Súľovské skaly.

 

V súlade s § 82 ods. 12 zákona sa stanovujú nasledovné podmienky tohto rozhodnutia:

 

1.        Horolezecká športová činnosť bude vykonávaná len v presne určených častiach chránených území a s časovým obmedzením nasledovne :

 

NPR Manínska tiesňava

Veľký Manín – horolezeckú činnosť sa povoľuje vykonávať celoročne na objektoch:

                         Skala nad lúkou

                         Gotická stena – spodná časť

                         Gastonka

                         Stena čiernokňažníkov

 

-         horolezeckú činnosť sa povoľuje vykonávať v období od 1.7. do 31.12. kalendárneho roka na objektoch:

Gotická stena

Pekelná stena

 

Malý Manín –  horolezeckú činnosť sa povoľuje vykonávať celoročne na objektoch:

                         Manínska stráž – východná stena

                         Verdon – stena č. 13-18 (podľa Horolezeckého sprievodcu D. Pauera z roku          2000)

                         Ostrá

 

-         horolezeckú činnosť sa povoľuje vykonávať v období od 1.7. do 31.12. kalendárneho roka na objektoch:

      Manínska stráž – západná stena

      Slnečné steny

      Stratené veže

 

PR Kostolecká tiesňava

 

-         horolezeckú činnosť sa povoľuje vykonávať celoročne na rebre č. III, na hlavnej časti len v období od 1.7. do 31.12.

 PP Bosmany

                         -         horolezeckú činnosť sa povoľuje vykonávať celoročne

 PP Prečínska skalka   

-         horolezeckú činnosť sa povoľuje vykonávať celoročne

 

NPR Súľovské skaly

 

-         horolezecká činnosť sa povoľuje celoročne na objektoch:

Súľovská tiesňava

Javor

Skaly pod hradom – Vyhliadka, Harfa, Krídlo,  Trojzubec, Tri puky

 

-         horolezeckú činnosť sa povoľuje vykonávať len v období od 1.7. do 31.12. kalendárneho roka na objektoch:

Skaly pod hradom – Obelisk, VPN, Chrám, Zrkadlo

 

2.    Výnimka je platná pre horolezcov organizovaných v Slovenskom horolezeckom spolku (SHS) JAMES („žiadateľ“), zároveň platí aj pre platných členov horolezeckých organizácií UIAA.

3.    Všetky ostatné lezecké cesty  (t.j. vo výnimke neuvedené) sú pre lezenie uzavreté. To znamená, že žiadne  z lezeckých ciest neuvedených vo výnimke nesmú byť propagované žiadateľom ani jeho horolezeckými klubmi.

4.    Členovia SHS JAMES budú s plným znení výnimky oboznámení v internetovom časopise Jamesák a na www stránkach SHS JAMES,  vo všetkých ostatných horolezeckých kluboch, ktoré zastrešuje (ak tieto majú zriadené svoje www stránky). Členovia zároveň budú oboznámení  o uzavretí ostatných lezeckých ciest. Upovedomení o podmienkach tejto výnimky budú aj členovia horolezeckých organizácií UIAA na ich www stránke (ako informácia pre všetkých zahraničných návštevníkov, ktorí plánujú v dotknutých územiach vykonávať horolezeckú športovú činnosť.

5.    Zakázané je nočné lezenie a lezenie za súmraku.

6.    Žiadateľ zabezpečí, aby boli v teréne jasne vyznačené uzavreté lezecké cesty, ako aj tie, na ktorých je lezenie časovo obmedzené.

7.    V prípade výskytu chránených druhov na niektorej z lezeckých trás je  žiadateľ  povinný o tom upovedomiť orgán ochrany prírody a okamžite zastaviť na nej svoju činnosť (§ 35 zákona).

8.     Výnimka je platná do 31.12.2007

 

Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

 

 

Odôvodnenie:

Dňa 18.2.2005 bola na Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, odbor ochrany prírody a krajiny doručená žiadosť žiadateľa o vydanie výnimky zo zákazov podľa § 16 ods. 1 písm. a/ zákona v znení § 14ods. 1 písm. d/ zákona v súvislosti s plánovanou horolezeckou činnosťou  v NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany, PP Prečínska skalka a NPR Súľovské skaly. Vzhľadom na skutočnosť, že Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne nie je miestne príslušným na vydanie požadovanej výnimky na území NPR Súľovské skaly, v súlade s § 20 správneho zákona postúpil listom zo dňa 22.2.2005 predmetnú žiadosť  v uvedenej časti Krajskému úradu životného prostredia v Žiline.

Zároveň listom zo dňa 22.2.2005 Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne vydal oznámenie o začatí správneho konania spolu s pozvánkou na ústne pojednávanie, ktoré bolo v súlade s § 82 ods. 7 zákona doručené aj dotknutým občianskym združeniam.

Nakoľko žiadosť o vydanie výnimky sa  spoplatňuje správnym poplatkom, vyzval orgán ochrany prírody žiadateľa k jeho úhrade. Správny poplatok žiadateľ uhradil v stanovenej lehote a  v zákonom stanovenej výške.

V zákonom stanovenej lehote oznámilo svoju účasť v správnom konaní  Lesoochranárske zoskupenie VLK, ktoré tak využilo svoje právo v zmysle zákona a stalo sa účastníkom predmetného správneho konania.. Zároveň sa listom zo dňa 9.3. 2005 toto občianske združenie ospravedlnilo z účasti na ústnom pojednávaní a prisľúbilo zaslanie svojho písomného stanoviska po konzultácii so Správou CHKO Strážovské vrchy.

Dňa 8.3.2005 sa telefonicky z účasti na správnom konaní ospravedlnil aj riaditeľ Správy CHKO Strážovské vrchy Ing. Pepich z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Zároveň však upovedomil správny orgán o skutočnosti, že predložená žiadosť bola výsledkom dlhodobých rokovaní so žiadateľom a jednotlivé trasy ako aj časové obmedzenie lezenia na niektorých stenách boli spracované v súlade s požiadavkami odbornej organizácie.

Dňa 10.3.2005 sa  na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne (ďalej len KÚ ŽP) uskutočnilo ústne pojednávanie, ktorého sa okrem KÚ ŽP  zúčastnil len žiadateľ.

V priebehu ústneho pojednávania  boli zástupcovia žiadateľa oboznámení s právnym stavom v územiach s 5. stupňom ochrany a o obmedzeniach, ktoré zo zákona v týchto územiach platia, zároveň boli oboznámení s postavením občianskych združení v správnych konaniach. Zo strany žiadateľa bol jeho zámer podrobne prezentovaný, boli prerokované podrobnosti žiadosti, plánované trasy výstupov podľa názvov skalných oblastí a útvarov boli skonfrontované s mapovými podkladmi žiadateľa (podľa Horolezeckého sprievodcu D. Pauera z roku 2000)                 a orgánu ochrany prírody (rezervačné knihy), prerokované bolo aj časové obmedzenie horolezeckej činnosti.

Z priebehu ústneho pojednávania bola orgánom ochrany prírody v súlade s § 22 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov spísaná zápisnica. Na záver orgán ochrany prijal nasledovné opatrenia – KÚ ŽP požiada odbornú organizáciu ochrany prírody o zaslanie stanoviska v termíne do 23.3.2005 a po jeho obdržaní ho spolu s kópiou zápisnice zašle Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK. Zápisnica z ústneho pojednávania bola v závere podpísaná všetkými zúčastnenými.

Dňa 17.3.2005 KÚ ŽP obdržal stanovisko ŠOP SR, Správy CHKO Strážovské vrchy a dňa 18.3.2005 ho spolu s kópiou zápisnice zaslal Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK a požiadal ho o vyjadrenie  pripomienok  v termíne do 6.4.2005.

Dňa 4.4.2005 KÚ ŽP v obdržal stanovisko Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, v ktorom s horolezeckou činnosťou v dotknutom území nesúhlasí, resp. v prípade udelenia výnimky požaduje vylúčenie možnosti lezenia zahraničných lezcov.

Orgán ochrany prírody v rámci rozhodovacej činnosti zvažoval aj túto pripomienku k predloženej žiadosti. Po zvážení všetkých faktov KÚ ŽP nenašiel dôvod na vylúčenie zahraničných lezcov z možnosti vykonávať horolezeckú činnosť v predmetných územiach. Podľa vyjadrení zástupcov žiadateľa bola spoločná žiadosť (s členmi UIAA) o udelenie výnimky  podaná len z dôvodu príležitostných spoločných výstupov. Rozhodne sa zo strany zahraničných horolezcov nejedná o pravidelné hromadné masové výstupy. Zároveň je potrebné uviesť, že podmienky uvedenej výnimky budú platné ako pre žiadateľa, tak aj pre členov UIAA a orgán ochrany prírody nenašiel zákonný dôvod pre vylúčenie členov zahraničnej horolezeckej organizácie z predmetného správneho konania a nenašiel ani dôvod pre zvýhodňovanie ktoréhokoľvek z členov horolezeckých organizácií.

Dňa 7.4.2005 KÚ ŽP v Trenčíne obdržal z KÚ ŽP v Žiline postúpenie podania, ktorým ho tento orgán ochrany prírody po predchádzajúcom telefonickom dohovore poveril vydaním rozhodnutia vo veci vydania výnimky aj v území NPR Súľovské skaly. Dňa 19.4.2005 zaslal predmetný orgán ochrany prírody KÚ ŽP v Trenčíne na vedomie aj list z 15.4.2005, ktorým upovedomil o začatom správnom konaní aj dotknuté občianske združenia. Súčasne s oznámením o začatí konania občianske združenia obdržali aj kópiu odborného stanoviska Správy CHKO Strážovské vrchy .

 V zákonom stanovenej lehote oznámilo svoju účasť v predmetnom konaní (v konaní o udelenie výnimky v NPR Súľovské skaly) obč. združenie Ochrana dravcov na Slovenku.

Orgán ochrany prírody na základe všetkých skutočností, ktoré v konaní nastali  v súlade s § 85 ods. 1  zákona predĺžil lehotu pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci do 20.5.2005.

Dňa 10.5.2005 KÚ ŽP obdržal stanovisko obč. združenia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Orgán ochrany prírody a krajiny podrobne preskúmal jednotlivé pripomienky tohto účastníka správneho konania a niektoré z nich zohľadnil vo výroku rozhodnutia. Niektoré z pripomienok považuje za nedostatočne zdôvodnené a  neopodstatnené.

Konkrétne:

·        RPS požaduje celoročný zákaz vykonávania skalolezectva na objektoch Súľovská tiesňava a Skaly pod hradom a taktiež časové obmedzenie na objektoch Jablonové – Javor v NPR Súľovské skaly. Ako zdôvodnenie sa uvádza, že horolezecká činnosť je v rozpore s predmetom ochrany vyššie menovaných chránených území a má negatívny dopad na priaznivý stav druhu. Toto tvrdenie však orgán ochrany prírody považuje za príliš všeobecný argument (neuvádza sa aký konkrétny negatívny vplyv bude mať vykonávanie horolezeckej činnosti na konkrétny predmet ochrany v dotknutých chránených územiach ...). Zároveň orgán ochrany prírody  bral pri zvažovaní tejto pripomienky do úvahy aj stanovisko pracovníkov Správy CHKO Strážovské vrchy, ktorí i napriek skutočnosti, že horolezecká činnosť je podľa nich taktiež v rozpore s predmetom ochrany, považujú za efektívnejšie riešenie tohto problému nie celoročným zákazom lezenia v tejto oblasti (ktorý by mohol mať za následok pravdepodobne nárast protiprávnej činnosti), ale jej výraznú reguláciu.  Súčasne KÚ ŽP prihliadol aj na to, že odborná organizácia podrobne všetky trasy  prerokovala so žiadateľom; 

·        Ďalej sa v zdôvodnení stanoviska RPS uvádza, že je zásadne prsti vzrastu intenzity horolezeckej činnosti v územiach s najvyšším stupňom ochrany, v poslednom období nastupujú nové fenomény ako je napr. nočné lezenie, ktoré má vážny dosah na hniezdiace druhy vtákov. Zároveň sa v stanovisku uvádza, že prírodné rezervácie by nemali slúžiť na masové športové aktivity. Orgán ochrany prírody sa v zásade s touto pripomienkou stotožňuje a rešpektuje potrebu prísnej ochrany území s 5. stupňom ochrany (taktiež nesúhlasíme s nočným lezením a s vykonávaním činností, ktoré môžu ohroziť niektoré hniezdiace druhy vtákov), na druhej strane však vzhľadom na podmienky a tradíciu je potrebné povedať, že v tomto území bola horolezecká činnosť vykonávaná po dlhé roky,  prevažne obyvateľmi priľahlých obcí a nadšencov, ktorí mali k prírode a jej hodnotám rešpekt a ich záujmom určite nebolo akokoľvek negatívne zasiahnuť do tohto prostredia (či už jeho devastovaním, alebo rušením hniezdiacich vtákov). Je potrebné povedať, že orgán ochrany prírody víta snahu SHS JAMES intenzívne spolupracovať s odbornou organizáciou ochrany prírody a vykonávať horolezeckú činnosť v tomto území len za ňou  stanovených podmienok a taktiež víta snahu byť nápomocní pri zabezpečovaní dôsledného dodržiavania zákona v súvislosti s touto činnosťou v dotknutých chránených územiach. Plne rešpektujeme názor, že v predmetnom území je potrebné do budúcnosti stanoviť nejakú reguláciu rozsahu povolených výnimiek. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť v predmetných územiach programy starostlivosti v zmysle zákona. Čo sa týka masových akcií, žiadateľ bol upovedomený o skutočnosti, že vydaním predmetnej výnimky ostávajú nedotknuté ostatné ustanovenia zákona, t.j. v prípade organizovania verejného športového podujatia je potrebné požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o udelenie výnimky z. § 16 ods. 1 písm. a/ v znení § 14 ods. 1 písm. e/ zákona. 

·        Niektoré lojality NPR Súľovské skaly sú značne zdevastované prítomnosťou skalolezcov. Už v súčasnosti máme fotodokumentáciu o devastovaní biotopov v blízkosti skalných útvarov v predmetných lokalitách. Opätovne musíme súhlasiť so stanoviskom občianskeho združenia a plne podporujeme akékoľvek aktivity spojené s dokazovaním protiprávnej činnosti , nakoľko bez dôslednej kontroly dodržiavania ustanovení zákona nie je v súčasnosti možné zabezpečiť v chránených územiach priaznivý stav. Z uvedeného dôvodu vítame zdokumentovanie protiprávnej činnosti fotodokumentáciou. Protiprávnu činnosť je však potrebné dokázať a v stanovisku RPS sa neudáva, či niektorý z členov horolezeckej organizácie JAMES, resp. UIAA bol uznaný vinným zo spáchania priestupku v súvislosti s horolezeckou činnosťou v dotknutom území. Orgán ochrany prírody teda nenašiel dôvod prečo v súvislosti s touto pripomienkou neudeliť výnimku žiadateľovi.

Naopak plne rešpektujeme tých, ktorí si zákon ctia a v súlade s platnými právnymi predpismi chcú takúto záujmovú činnosť, na ktorú je potrebné udelenie výnimky orgánu ochrany prírody vykonávať len legálne a za dodržiavania podmienok stanovených v súlade so záujmami ochrany prírody. 

 

KÚ ŽP sa pri svojej rozhodovacej činnosti vo veľkej miere pridŕžal odborného stanoviska ŠOP SR, Správy CHKO Strážovské vrchy zo dňa 16.3.2005 a jeho podmienky boli v plnej miere akceptované vo výroku rozhodnutia. V stanovisku sa uvádza, že predmetné územie je charakteristické dlhoročnou ochranárskou aj horolezeckou tradíciou. Zo stanoviska ďalej vyberáme: „Výsledkom viacročných snáh (pracovné stretnutia, terénne ohliadky a po roku sa opakujúce výnimky) o riešenie tohto stavu, bolo prijatie spoločne prijateľného a oboma stranami rešpektujúceho návrhu zo dňa 3.2.2005. Výnimku za týchto podmienok treba brať ako skutočne ústretový krok ochranárov voči horolezcom, s ktorým boli horolezci vnútorne stotožnení, čo v praxi znamená podstatnú redukciu porušovania zákona a tým v konečnom dôsledku lepší menežment chránených území.“

Na základe všetkých uvedených skutočností ako aj odborného stanoviska Správy CHKO Strážovské vrchy považuje orgán ochrany prírody za jediné riešenie dlhoročného problému ohľadom rozporu  medzi záujmami ochrany prírody a krajiny  a záujmami horolezeckých organizácií v ich vzájomnom rešpekte. Nakoľko nepovažujeme za riešenie úplný zákaz akejkoľvek činnosti a následný represívny postup, orgán ochrany prírody rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia a umožnil vykonávanie horolezeckej činnosti s časovým a rozsahovým obmedzením.

V súlade s uvedeným bol stanovený rozsah a časové obmedzenie vykonávania horolezeckej činnosti (bod 1. podmienok rozhodnutia). Podmienky stanovené v tomto bode boli určené v súlade so žiadosťou žiadateľa a na základe odborného stanoviska Správy CHKO Strážovské vrchy. Taktiež podmienky obsiahnuté v bodoch 2. a 3.  a 4. boli stanovené v súlade so žiadosťou a odborným stanoviskom. Žiadosť okrem iného obsahovala aj zoznam tých horolezeckých objektov, na ktorých žiadateľ z dôvodu hniezdenia vtáctva nebude vykonávať horolezectvo. Podmienka č. 5 bola do rozhodnutia zapracovaná zo stanoviska RPS ako aj podmienka týkajúca sa označenia horolezeckých ciest, ktoré sú pre výkon horolezeckej činnosti uzavreté. Túto podmienku považuje orgán ochrany prírody za opodstatnenú z dôvodu, aby nemohlo zo strany niektorých členov JAMES, resp. UIAA  v teréne dôjsť k prípadnému omylu, resp. aby bolo v teréne jasne  vyznačené, na ktorých trasách je lezenie časovo obmedzené.

Obmedzenie časovej platnosti výnimky bolo stanovené na základe stanoviska odbornej organizácie ochrany prírody.

V súvislosti s uvedeným orgán ochrany prírody upozornil žiadateľa, že všetky ostatné ustanovenia zákona ostávajú nedotknuté, čo v znamená napr.:

bullet ak to budú vyžadovať záujmy ochrany prírody a krajiny, môže orgán ochrany prírody v súlade s § 89 ods. 1 zákona toto rozhodnutie z vlastného podnetu  alebo na návrh účastníka konania zmeniť (Správa CHKO v podmienke č. 2 svojho stanoviska uviedla, že po vyhlásení Chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ Strážovské vrchy dôjde k prehodnoteniu výnimky v zmysle vyhlášky),
bullet v súlade s § 16 ods. 1 písm. a/ zákona v znení § 14 ods. 1 písm. d/ zákona sa zakazuje v predmetných územiach táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň; podľa § 16 ods. 1 písm. g/ sa zakazuje chytať a loviť živočíchy; podľa § 16 ods. 1 písm. f/ zákona sa zakazuje rušiť pokoj a ticho –  (bod 7 podmienok RPS),
bullet podľa § 35 ods. 7 zákona kto nájde chorého, poraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v prírodnom prostredí je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie orgánu ochrany prírody – (náväznosť na bod 8 podmienok RPS),
bullet § 89 zákona presne stanovuje, v ktorých prípadoch môže správny orgán ochrany prírody z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania rozhodnutie zrušiť – (podmienka č. 9 RPS),
bullet podľa § 75 ods.1 písm. b/ zákona je stráž prírody oprávnená kontrolovať dodržiavanie zákona ako aj rozhodnutí vydaných na jeho základe –( podmienka č. 10 RPS).

 

Na základe všetkých uvedených skutočností a po zvážení všetkých pripomienok účastníkov konania orgán ochrany prírody rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší Krajský úrad životného prostredia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

              

 

 

 

 

 

                                                                                                   RNDr. Alžbeta Kozicová

                                                                                                            vedúca odboru                                 

 

                                  

Rozhodnutie sa doručí:

  1. Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava – do rúk štatutára
  2. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 27,
  3. Ochrana dravcov na Slovensku, Sekurisova 16, 841 02 Bratislava

 

Na vedomie:

1.    ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

2.    SIŽP, OIOP a K, Legionárska 5, 012 05 Žilina

3.    Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 

                                                        

horizontal rule

HK MANÍN  Centrum  900/99  Považská Bystrica 01701   ( 0905  331980   * klub@hkmanin.sk